آستریاس بیگ ارئول

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 137,000 تومان است.

آستریاس سوپرکاباتو

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 119,000 تومان است.

آستریاس سوپرکاباتو

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 123,000 تومان است.

آستریاس سوپرکاباتو خاص

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 149,000 تومان است.

آستریاس های خاص و بالغ

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 597,000 تومان است.

استریاس و ژمینو ابلق

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

نیشیکی ابلق

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 389,000 تومان است.

نیشیکی ابلق(رداکسل)

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.