ترانکاتا رز

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

هاورتیا بذری(کوپری×موقانی)

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

هاورتیا رتوسا ابلق مادری

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 297,000 تومان است.

هاورتیا کوپری بلوسی ابلق

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 119,000 تومان است.

هاورتیا کوپری سه سر

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

هاورتیا لیموفیلیا ابلق

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

هاورتیا لیموفیلیا ابلق زیبا

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 119,000 تومان است.