اگاو تیتانوتا وایت وال

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 507,000 تومان است.

اگاو هوریدا کامپکت

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.

اگاو ویکتوریا لبه زرد

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 349,000 تومان است.

ترانکاتا رز

قیمت اصلی 112,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

تنه جوش گاستریا ابلق

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.

گاستریا کامپکت ابلق

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

هاورتیا بذری(کوپری×موقانی)

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

هاورتیا رتوسا ابلق مادری

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 297,000 تومان است.

هاورتیا کوپری بلوسی ابلق

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 119,000 تومان است.

هاورتیا کوپری سه سر

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

هاورتیا لیموفیلیا ابلق

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.